Metán (CH 4 ) (Slovník)

Uhľovodík, ktorý je skleníkovým plynom s potenciálom globálneho otepľovania, ktorý sa najnovšie odhaduje na 25-násobok potenciálu oxidu uhličitého (CO 2 ). Metán vzniká anaeróbnym (bezkyslíkovým) rozkladom odpadu na skládkach, trávením zvierat, rozkladom živočíšnych odpadov, výrobou a distribúciou zemného plynu a ropy, produkciou uhlia a nedokonalým spaľovaním fosílnych palív. GWP je zo Štvrtej hodnotiacej správy IPCC (AR4). Pre viac informácií navštívte stránku EPA o metáne .

 

 

.