Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) (Slovník)

IPCC bol zriadený spoločne Programom OSN pre životné prostredie a Svetovou meteorologickou organizáciou v roku 1988. Účelom IPCC je hodnotiť informácie vo vedeckej a technickej literatúre týkajúce sa všetkých významných komponentov problematiky klimatických zmien. IPCC čerpá zo stoviek svetových odborných vedcov ako autorov a tisíce ako odborných recenzentov. Poprední odborníci na klimatické zmeny a environmentálne, sociálne a ekonomické vedy z približne 60 krajín pomohli IPCC pripraviť pravidelné hodnotenia vedeckých podkladov na pochopenie globálnej zmeny klímy a jej dôsledkov. Vďaka svojej schopnosti podávať správy o zmene klímy, jej dôsledkoch a realizovateľnosti adaptačných a zmierňujúcich opatrení sa IPCC považuje za oficiálny poradný orgán pre celý svet. vlády o stave vedy v otázke klimatických zmien. IPCC napríklad zorganizoval vývoj medzinárodne akceptovaných metód na vykonávanie národných inventúr emisií skleníkových plynov.