Mechanizmus čistého rozvoja (CDM) (Slovník)

Mechanizmus definovaný v článku 12 Kjótskeho protokolu , prostredníctvom ktorého môžu investori (vlády alebo spoločnosti) z rozvinutých krajín (príloha B) financovať projekty znižovania alebo odstraňovania emisií skleníkových plynov (GHG) v rozvojových krajinách (bez prílohy B) a získať certifikáciu jednotky na zníženie emisií (CER). CER možno pripísať k záväzkom príslušných rozvinutých krajín. Cieľom CDM je uľahčiť dva ciele, ktorými sú podpora trvalo udržateľného rozvoja (UR) v rozvojových krajinách a pomoc priemyselným krajinám pri dosahovaní ich emisných záväzkov nákladovo efektívnym spôsobom.

 

 

.