Fluórované uhľovodíky (HFC) (Slovník)

Zlúčeniny obsahujúce iba atómy vodíka, fluóru a uhlíka. Boli zavedené ako alternatívy k látkam poškodzujúcim ozónovú vrstvu, ktoré slúžia mnohým priemyselným, komerčným a osobným potrebám. HFC sú emitované ako vedľajšie produkty priemyselných procesov a používajú sa aj vo výrobe. Výrazne nepoškodzujú stratosférickú ozónovú vrstvu, ale sú to silné skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania v rozmedzí od 140 (HFC-152a) do 11 700 (HFC-23).

 

 

 

.