Fluórované plyny (Slovník)

Výkonné syntetické skleníkové plyny, ako sú fluórované uhľovodíky, perfluórované uhľovodíky a fluorid sírový, ktoré sú emitované z rôznych priemyselných procesov. Fluórované plyny sa niekedy používajú ako náhrady za látky poškodzujúce stratosférický ozón (napr. chlórfluórované uhľovodíky, hydrochlórfluórované uhľovodíky a halóny) a často sa používajú v chladiacich kvapalinách, penidlách, hasiacich prístrojoch, rozpúšťadlách, pesticídoch a hnacích plynoch aerosólov. Tieto plyny sú emitované v malých množstvách v porovnaní s oxidom uhličitým (CO 2 ), metánom (CH 4 ) alebo oxidom dusným (N 2 O), ale keďže sú silnými skleníkovými plynmi, niekedy sa označujú ako plyny s vysokým potenciálom globálneho otepľovania. (Plyny s vysokým GWP).