Atmosféra (Slovník)

Plynný obal obklopujúci Zem, rozdelený do piatich vrstiev – troposféra , ktorá obsahuje polovicu zemskej atmosféry,   stratosféra , mezosféra, termosféra a exosféra, ktorá je vonkajšou hranicou atmosféry. Suchá atmosféra pozostáva takmer výlučne z dusíka (78,1% objemový zmiešavací pomer) a kyslíka (20,9% objemový zmiešavací pomer), spolu s množstvom stopových plynov, ako je argón (0,93% objemový zmiešavací pomer), hélium a radiačne aktívne skleníkové plyny (GHG) , ako je oxid uhličitý (CO 2 ) (objemový zmiešavací pomer 0,04 %) a ozón (O 3 ) . Okrem toho atmosféra obsahuje vodnú paru GHG (H 2O), ktorých množstvá sú veľmi variabilné, ale typicky okolo 1 % objemového zmiešavacieho pomeru.  Atmosféra obsahuje aj oblaky a aerosóly .