Antropogénne emisie (Slovník)

Emisie skleníkových plynov (GHG), prekurzorov GHG a aerosólov spôsobené ľudskou činnosťou.  Tieto činnosti zahŕňajú spaľovanie fosílnych palív ,  odlesňovanie , využívanie pôdy a zmeny vo využívaní pôdy (LULUC), živočíšnu výrobu, hnojenie, nakladanie s odpadmi a priemyselné procesy.

 

 

 

 

 

.