Navigácia v rizikách Greenwashingu: Kľúčové nariadenia a opatrenia dohľadu v oblasti trvalo udržateľného financovania

Nariadením (EÚ) 2019/2088 „ o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb “ sa ukladajú požiadavky na zverejňovanie environmentálnych a sociálnych účinkov transakcií na finančných trhoch pri vytváraní finančných produktov pre ich účastníkov a na finančných poradcov pri poskytovaní investícií alebo poistenia. poradenstvo pre koncových investorov. Takéto zverejnenia sa týkajú integrácie rizík udržateľnosti, zvažovania nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a udržateľných investičných cieľov alebo podpory environmentálnych alebo sociálnych hľadísk pri rozhodovaní o investíciách a poradenských procesoch. Nariadenie 2019/2088 má za cieľ zabrániť greenwashingu a zvýšiť transparentnosť prostredníctvom a) zníženia informačných asymetrií vo vzťahoch medzi hlavnými zástupcami, pokiaľ ide o integráciu rizík udržateľnosti, a b) zohľadnením nepriaznivých vplyvov udržateľnosti a podporou environmentálnych alebo sociálnych charakteristík, ktoré si vyžadujú účastníkov finančného trhu a finančné prevádzkovateľov, aby zohľadnili predzmluvných poradcov a priebežné zverejňovanie informácií konečným investorom. (Dimitris Chatzimichael, viac na lexology.com)