Čo je „Fit for 55“ ?

Podľa európskeho právneho predpisu v oblasti klímy je dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klímy, ktorým je zníženie emisií EÚ do roku 2030 aspoň o 55 %, právnym záväzkom. Krajiny EÚ pripravujú nové právne predpisy zamerané na dosiahnutie tohto cieľa a klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.

Balík Fit for 55 je súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ a na zavedenie nových iniciatív, ktorými sa má zabezpečiť, aby politiky EÚ zodpovedali cieľom v oblasti klímy, na ktorých sa dohodla Rada a Európsky parlament. Fit for 55 odkazuje na cieľ EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %. Navrhovaný balík má za úlohu zosúladiť právne predpisy EÚ s cieľom do roku 2030.

Tento balík návrhov má za úlohu vytvoriť súdržný a vyvážený rámec na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy, ktorým sa:

  • zabezpečuje spravodlivá a sociálne korektná transformácia
  • zachováva a posilňuje inovácia a konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a zároveň zabezpečujú rovnaké podmienky vo vzťahu k hospodárskym subjektom z tretích krajín
  • podporuje vedúce postavenie EÚ v celosvetovom boji proti zmene klímy

Návrhy v rámci balíka Fit for 55 sa najprv predložili a prerokovali na technickej úrovni v pracovných skupinách Rady, ktoré sú zodpovedné za príslušnú oblasť politiky.

Neskôr o nich rokovali veľvyslanci členských štátov EÚ v rámci Coreperu, ktorí mali za úlohu pripraviť podmienky na to, aby sa medzi 27 členskými štátmi mohla dosiahnuť dohoda. Ministri EÚ si potom v rôznych zloženiach Rady vymenili názory na návrhy a usilovali sa dosiahnuť dohodu o spoločnej pozícii ku každému navrhovanému aktu.

V rámci riadneho legislatívneho postupu Rada následne vstupuje do rokovaní s Európskym parlamentom a hľadá spoločnú dohodu na účely konečného prijatia jednotlivých legislatívnych aktov.