Štáty musia chrániť svojich občanov pred nepriaznivými dôsledkami klimatickej krízy

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z 9. apríla 2024 týkajúce sa troch klimatických prípadov stanovuje, že štáty musia chrániť svojich občanov pred nepriaznivými dôsledkami klimatickej krízy. Medzi najviac postihnuté skupiny patria deti, mladí ľudia, pôvodné obyvateľstvo a starší ľudia. Tieto skupiny sa čoraz častejšie obracajú na súdy a požadujú zodpovednosť od štátov a priemyselných činností, ktoré prispeli k znečisteniu a klimatickej zmene prostredníctvom emisie skleníkových plynov.

Európsky súd posudzoval tri prípady a podporil len jeden: KlimaSeniorinnen Schweiz a iní proti Švajčiarsku. V tomto prípade súd rozhodol, že Švajčiarsko nedostatočne chráni svojich občanov, najmä staršiu populáciu, pred následkami klimatickej zmeny. Súd zistil porušenie článkov 2 a 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktoré zaručujú právo na život a rešpektovanie súkromného a rodinného života vrátane práva na zdravie a kvalitu života.

Vysoké teploty a vlny horúčav ohrozujú najmä starších ľudí, ktorí trpia kardiovaskulárnymi, respiračnými a obličkovými chorobami. Verdikt uznáva, že klimatická zmena môže vážne zhoršiť zdravie, životné podmienky a sociálne vzťahy. Tento precedens potvrdzuje aj zistenia Organizácie Spojených národov o tom, že klimatická kríza má významný dopad na ľudské zdravie, vrátane tepelného stresu, epidémií, podvýživy a traumy spôsobenej prírodnými katastrofami. Rozhodnutie zdôrazňuje potrebu považovať zdravie planéty a ľudí za jednotný celok podľa princípu „Jedno zdravie“.

Rozhodnutie môže ovplyvniť sudcov v krajinách signatárskych k Európskemu dohovoru o ľudských právach, a mohlo by sa aplikovať aj v iných medzinárodných sporoch hodnotiacich efektívnosť národných klimatických politík. Švajčiarsko bolo odsúdené za medzery v klimatických zákonoch a nedostatok opatrení. Teraz bude musieť aktualizovať svoje klimatické politiky, hoci ESĽP nešpecifikoval, ktoré konkrétne opatrenia by mala švajčiarska vláda prijať. (Co2news.sk)