Zákon Net-Zero Industry Act robí z EÚ domov výroby čistých technológií a ekologických pracovných miest

Dňa 27. mája bol prijatý zákon s názvom Net-Zero Industry Act (NZIA), ktorý je súčasťou priemyselného plánu Green Deal. Tento zákon má za cieľ zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ pre technológie potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality. Ide o technológie ako solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, batérie, elektrolyzéry a jadrové technológie, vrátane kľúčových komponentov, ako sú fotovoltaické články a lopatky na veterných turbínach.

NZIA si kladie za cieľ, aby EÚ do roku 2030 pokrývala aspoň 40 % svojich ročných potrieb v oblasti zavádzania strategických technológií s nulovou uhlíkovou stopou. Táto cieľová hodnota má zabezpečiť predvídateľnosť, istotu a dlhodobé signály pre výrobcov a investorov, čo umožní sledovať postup dosahovania cieľov. Zákon tiež stanovuje cieľ dosiahnuť ročnú kapacitu vstrekovania 50 miliónov ton CO2 do geologických úložísk v EÚ do roku 2030, čím sa podporí zachytávanie a ukladanie uhlíka a zvýši dostupnosť úložísk CO2 v Európe.

Nová legislatíva zlepšuje podmienky na investície do technológií s nulovou uhlíkovou stopou tým, že zjednodušuje a zrýchľuje povoľovacie procesy, znižuje administratívnu záťaž a uľahčuje prístup na trhy. Verejné orgány budú musieť pri projektoch čistých technológií a aukciách na zavádzanie obnoviteľnej energie brať do úvahy kritériá, ako sú udržateľnosť a odolnosť.

Zákon zahŕňa aj opatrenia na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a inovácií prostredníctvom zriadenia Net-Zero Industry Academies. Na testovanie inovatívnych technológií s nulovou uhlíkovou stopou budú vytvorené regulačné sandboxy, ktoré umožnia flexibilné regulačné podmienky. Platforma Net-Zero Europe bude slúžiť ako centrálne koordinačné centrum, kde môžu Komisia a krajiny EÚ diskutovať, vymieňať si informácie a získavať podnety od zainteresovaných strán. (Viac na ec.europa.eu)