Čo je environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD)? Rozdiely medzi EPD, PCF a LCA.

V čoraz viac environmentálne uvedomelom svete sa transparentnosť ohľadom vplyvu výrobkov na životné prostredie stala prioritou. S rastúcim záujmom spotrebiteľov o ochranu životného prostredia a zvyšujúcim sa tlakom regulačných úradov je presnosť ekologických vyhlásení kľúčová. Trh však čelí problémom kvôli nesprávnemu používaniu pojmov ako posudzovanie životného cyklu (LCA) zo strany spoločností, ktoré poskytujú príliš zjednodušené environmentálne hodnotenia. Tento článok sa zameriava na objasnenie environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD), uhlíkovej stopy produktu (PCF) a hodnotenia životného cyklu (LCA), zdôrazňuje dôležitosť rozdielov medzi nimi a poskytuje spotrebiteľom návod na identifikáciu skutočných ekologických tvrdení.

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) je detailný, medzinárodne uznávaný dokument, ktorý poskytuje kvantifikovateľné environmentálne údaje o výrobku na základe konzistentných pravidiel označených ako pravidlá pre kategórie výrobkov (PCR). EPD, vyvinuté podľa medzinárodných noriem, ako je ISO 14025, poskytujú environmentálne vlastnosti výrobku štandardizovaným a dôveryhodným spôsobom. Informujú o rôznych vplyvoch na životné prostredie, ako sú emisie uhlíka, spotreba vody a znečistenie, čím umožňujú organizáciám prezentovať environmentálne atribúty svojich výrobkov transparentne a objektívne.

Ako EPD funguje?

Tvorba EPD zahŕňa niekoľko kľúčových krokov – od zberu údajov o surovinách až po údaje o spotrebe zdrojov a odpadoch. Tento zber údajov sa riadi prevádzkovateľom programu a PCR, ktoré určujú konkrétne fázy životného cyklu a kategórie vplyvu. Po získaní údajov sa vykoná posudzovanie životného cyklu (LCA) v rámci PCR. Správa LCA detailne popisuje metodiku, predpoklady a normy sledované počas hodnotenia, čo podporuje overenie treťou stranou.

Overenie treťou stranou je nevyhnutné pre dôveryhodnosť EPD a zabezpečuje, že dodržiava požiadavky PCR a medzinárodných noriem ako ISO 14025, ISO 21930 a ISO 14044. Po overení sa EPD zverejní, čím sa verejne sprístupnia environmentálne vlastnosti výrobku. Tento proces overovania zvyšuje spoľahlivosť EPD a podporuje jeho hodnotu v systémoch hodnotenia zelených budov, verejnom obstarávaní a regulačnom súlade. Vytvorenie EPD trvá zvyčajne viac ako 6 mesiacov.

Uhlíková stopa produktu (PCF)

Uhlíková stopa produktu (PCF) sumarizuje celkové emisie skleníkových plynov spojené s výrobkom počas jeho životného cyklu, od ťažby surovín po výrobu, používanie a likvidáciu. Vyjadruje sa v ekvivalentoch CO2 (CO2e) a poskytuje jasný obraz o environmentálnom vplyve výrobku.

Ako PCF funguje?

Výpočet PCF zahŕňa niekoľko krokov. Najprv sa definujú konkrétne otázky alebo ciele hodnotenia, aby sa zabezpečilo, že posúdenie PCF je presne zamerané. Následne sa stanoví systémová hranica buď od kolísky po hrob, alebo od kolísky po bránu, čo určuje rozsah zahrnutých fáz životného cyklu.

Kroky výpočtu PCF:
1. Vymedzenie otázky: Identifikácia účelu výpočtu PCF, ako napríklad porovnanie výrobkov alebo identifikácia problémových miest v dodávateľskom reťazci.
2. Stanovenie systémovej hranice: Rozhodnutie, či PCF zahrnie celý životný cyklus výrobku alebo len jeho časť (napríklad po opustenie továrne).
3. Zhromažďovanie údajov: Zber údajov o výrobnom procese a emisiách. Tieto môžu byť primárne (priamo kontrolované) alebo sekundárne (modelové údaje).
4. Výpočet emisií: Vynásobenie údajov o činnosti emisnými faktormi pre každú fázu v rámci systémovej hranice. Tento súpis slúži na identifikáciu stratégií na zníženie emisií.

PCF pomáha pri vykazovaní emisií, určení uhlíkových hotspotov a implementácii stratégií dekarbonizácie. Vykonanie PCF zvyčajne trvá 2-3 mesiace, ale technológie ako Arbor môžu tento proces urýchliť na niekoľko minút.

Posudzovanie životného cyklu (LCA)

Posudzovanie životného cyklu (LCA) je komplexná metóda hodnotenia environmentálnych vplyvov produktu, služby alebo procesu počas ich celého životného cyklu. Toto hodnotenie zahŕňa všetky fázy od ťažby surovín až po likvidáciu alebo recykláciu.

Ako LCA funguje?

Proces LCA je definovaný medzinárodnými normami (ISO 14040 a 14044) a zahŕňa štyri fázy:
1. Definícia cieľa a rozsahu: Stanovenie účelu a detailov hodnotenia, vrátane produktu, funkčnej jednotky a požadovanej úrovne podrobnosti.
2. Analýza zásob (LCI):*Zber údajov a inventarizačná analýza environmentálnych extrakcií a uvoľňovania do životného prostredia.
3. Posúdenie vplyvu (LCIA): Klasifikácia a kvantifikácia vplyvov na životné prostredie podľa kategórií vplyvu.
4. Výklad: Diskusia výsledkov, hodnotenie príležitostí na zníženie vplyvov a zabránenie presunu záťaže.

LCA ponúka komplexný pohľad na environmentálne vplyvy a poskytuje dôležité informácie na zlepšenie udržateľnosti.

**Rozdiely medzi EPD, PCF a LCA**

Každý z týchto nástrojov zohráva dôležitú úlohu v oblasti udržateľnosti:
– EPD poskytuje kvantifikovateľné údaje o environmentálnych vlastnostiach konkrétneho výrobku na základe medzinárodných noriem.
– PCF sa zameriava na emisie skleníkových plynov spojené s výrobkom a pomáha pri identifikácii a implementácii stratégií na zníženie emisií.
– LCA ponúka najkomplexnejší pohľad na celkový environmentálny vplyv výrobku počas jeho životného cyklu.

V prostredí, kde je rastúca potreba po transparentných a presných ekologických tvrdeniach, je pochopenie rozdielov medzi EPD, PCF a LCA kľúčové. Tieto nástroje pomáhajú spoločnostiam preukázať ich záväzok k ochrane životného prostredia a prispievajú k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.