Príručka k aktualizovanému nariadeniu LULUCF EÚ 2018/841 – Usmernenie a orientácia na implementáciu aktualizovaného nariadenia – Verzia 2

S cieľom podporiť členské štáty pri implementácii revidovaného nariadenia o LULUCF Európska komisia, GR CLIMA a EEA poverili konzorcium dodávateľov, aby pripravilo príručku, ktorá by poskytla usmernenia a usmernenia pre implementáciu aktualizovaného nariadenia.

Cieľom tejto príručky je :

  • Vysvetlite všetky prvky nariadenia o LULUCF vrátane požiadaviek na podávanie správ a zásad podávania správ. Robí to poskytovaním praktických tipov, príkladov a prípadových štúdií z členských štátov. 
  • Umožniť zvýšenie kvality emisií a záchytov skleníkových plynov v údajoch o inventarizácii emisií sektora LULUCF využitím najnovších metodík a údajov z monitorovania.
  • Šíriť poznatky a skúsenosti o tom, ako možno zlepšiť monitorovanie skleníkových plynov v sektore pôdy, aby odrážalo účinky politík a opatrení.

Príručka je určená nielen odborníkom na inventarizáciu emisií, ale aj tým, ktorí sa podieľajú na tvorbe politiky využívania pôdy , jej implementácii, monitorovaní a podávaní správ, vrátane odborníkov na lesnú a poľnohospodársku politiku.  (Viac na climate-energy.eea.europa.eu)