Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959, ktorou sa zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci EU

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 z 10. mája 2023, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES, ktorou sa zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie, a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzka rezervy stability trhu pre systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Únii (Viac na eur-lex.europa.eu)