Webová aplikácia s otvoreným prístupom na vizualizáciu uhlíkovej stopy krajín a regiónov pomocou Sankey diagramov

Hodnotenie uhlíka založené na spotrebe má zásadný význam pre hodnotenie zodpovednosti za zmenu klímy. Výsledky sa však značne líšia v závislosti od zvolenej hranice, čo sťažuje pochopenie pre neodborných čitateľov a bráni ich prijímaniu zo strany tvorcov politík. Sankeyho diagramy sú typom prietokového diagramu, kde je hrúbka prietoku úmerná jeho hodnote. Umožňujú osvetliť rôzne spôsoby výpočtu uhlíkovej stopy a dôsledky výberu jednej metódy pred druhou. Hoci viaceré multiregionálne vstupno-výstupné databázy umožňujú výpočet stôp, žiadna z nich nebola systematicky reprezentovaná ako Sankeyho diagramy. Aby sme túto medzeru vyplnili, vytvárame webovú aplikáciu s otvoreným prístupom, ktorá predstavuje uhlíkovú stopu pre 49 svetových regiónov v rokoch 1995 až 2019 na základe údajov EXIOBASE 3. (Baptiste Andrieu, Hugo Le Boulzec, Konštantín Stadle, viac na nature.com)