Klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo by malo byť inteligentné aj pre živobytie

Podpora inteligentného poľnohospodárstva v oblasti klímy môže viesť k postupom prispôsobenia sa zmene klímy v partnerstve, kde sa riešia potreby poľnohospodárov.

„Klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo má potenciál zvýšiť udržateľnú produktivitu, zvýšiť odolnosť poľnohospodárskych systémov voči klimatickým vplyvom a zmierniť klimatické  zmeny prostredníctvom zníženia  emisií skleníkových plynov a sekvestrácie uhlíka ,“ hovorí Henry Neufeldt, hlavný odborník na klimatické zmeny zo Svetového agrolesníckeho centra. (ICRAF).

Agrolesníctvo – pestovanie stromov na farmách – je jednou takouto klimaticky inteligentnou poľnohospodárskou praxou a má obrovský potenciál na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie, ako aj na poskytovanie zdroja paliva, potravín, liekov a doplnenie stravy drobných farmárov . (Viac na phys.org)