Rada pre životné prostredie – Rámcová smernica o odpadoch

Ministri životného prostredia EÚ viedli politickú diskusiu o návrhu Komisie na revíziu rámcovej smernice o odpade so zameraním na textilný a potravinársky sektor. Celkovým cieľom diskusie bolo poskytnúť ďalšie usmernenia k prebiehajúcej technickej práci na navrhovaných zmenách a doplneniach. Cieľom návrhu je znížiť environmentálne a klimatické vplyvy spojené s tvorbou textilného a potravinového odpadu a nakladaním s ním. Pokiaľ ide o textil, zavádza povinné a harmonizované systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) v celej EÚ, aby výrobcovia pokryli náklady na nakladanie s textilným odpadom. Cieľom navrhovaných pravidiel je tiež zabezpečiť, aby sa použité textílie triedili na opätovné použitie a to, čo nie je možné opätovne použiť, sa recyklovalo v súlade s „hierarchiou odpadu“. ( Viac na consilium.europa.eu)