Obnova prírody: Parlament prijal zákon na obnovu 20 % pôdy a morí EÚ

Zákon EÚ o obnove prírody dohodnutý s členskými štátmi obnoví degradované ekosystémy vo všetkých členských štátoch, pomôže dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a zvýši potravinovú bezpečnosť.

Na dosiahnutie celkových cieľov EÚ musia členské štáty do roku 2030 obnoviť aspoň 30 % biotopov, na ktoré sa vzťahuje nový zákon (od lesov, trávnatých plôch a mokradí až po rieky, jazerá a koralové korytá), zo zlého na dobrý stav, čím sa zvýši na 60. % do roku 2040 a 90 % do roku 2050. V súlade s pozíciou Parlamentu by krajiny EÚ mali do roku 2030 uprednostňovať  oblasti sústavy Natura 2000. Keď budú krajiny EÚ v dobrom stave, zabezpečia, aby sa oblasť výrazne nezhoršila. Členské štáty budú musieť prijať aj národné plány obnovy, v ktorých budú podrobne uvedené, ako zamýšľajú tieto ciele dosiahnuť. (Viac na europarl.europa.eu)