Adaptácia na klímu: prečo to miestne samosprávy nemôžu urobiť samé

Vzhľadom na to, že priame dôsledky zmeny klímy pociťujeme predovšetkým na miestnej úrovni, mnohí žiadali, aby sa prispôsobovanie klímy stalo miestnou zodpovednosťou. Miestne orgány majú skutočne veľký vplyv na prispôsobenie sa zmene klímy – napríklad prostredníctvom využívania pôdy a rozhodnutí o povolení. Napriek tomu sú ich kroky silne determinované národným fiškálnym, regulačným a politickým kontextom, do ktorého sú začlenené. Tento strategický dokument poskytuje prehľad a diskusiu o úlohách a zodpovednostiach za adaptáciu na zmenu klímy na rôznych úrovniach vlády. Tvrdí, že na posilnenie adaptácie na miestnej úrovni je potrebná spolupráca medzi úrovňami vlády.

Tento strategický dokument bol pripravený ako súčasť Územného prístupu OECD ku klimatickým opatreniam a programu odolnosti, ktorý podporuje orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni v ich úsilí urýchliť prechod na nulovú hodnotu a vybudovať systémovú odolnosť. (Viac na oecd-ilibrary.org )