Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov. GREENPASS je prvý komplexní nástroj pre rozvoj miest odolných voči klimatickým zmenám na celom svete. Na základe expertných systémov analyzuje až 6 základných výziev: klíma, voda, ovzdušie, biodiverzita, energie a náklady. Pridajte sa a nastavme spolu merateľné ukazovatele prostredia, v ktorom žijeme!

Environmentálna štúdia hodnotenia dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov je odborné posúdenie dopadu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Základnými parametrami environmentálnych štúdií sú:

• hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitovej teploty v lokalite projektu aj najbližšieho okolia),

• nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plynmi, ak sú tieto sledované v lokalite projektu),

• efekt zelene na lokalitu projektu (zatienenie, evapotranspirácia, zvýšenie tepelného komfortu),

• nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,

• správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov pre obmedzenie vzniku negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra),

• dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť, napr. hodnotenie koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach. ( Národná recyklačná agentúra Slovensko, skrátene NARA-SK)

Viac: Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

Príklad: GREENPASS® – Živé mesto dýcha a prežije toho, kto sa na neho pozeráTaxonómia EÚ a Program Slovensko 2021 – 2027