Spoluzákonodarcovia vítajú „prelomovú“ dohodu o reforme zákonov EÚ o čistení odpadových vôd

Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu o aktualizácii pravidiel EÚ v oblasti čistenia odpadových vôd. Táto dohoda zahŕňa nové normy pre monitorovanie a riadenie rizík spojených s mikroplastami, liečivami a inými znečisťujúcimi látkami. Cieľom je zlepšiť kvalitu vody, chrániť životné prostredie a zdravie ľudí.

Podľa novej dohody budú členské štáty povinné zaviesť systémy na zber a spracovanie odpadových vôd z domácností, priemyslu a poľnohospodárstva. Budú tiež povinné zabezpečiť, aby boli odpadové vody pred vypustením do životného prostredia primerane ošetrené a vyhovovali minimálnym kritériám kvality. Okrem toho budú musieť monitorovať a hlásiť úroveň znečisťujúcich látok, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vodné ekosystémy a ľudské zdravie, ako sú mikroplasty, liečivá, hormóny, ťažké kovy, pesticídy a ďalšie.

Nová dohoda je výsledkom dlhých a náročných rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou, ktoré sa začali v roku 2018. Obidve inštitúcie sa zhodli na tom, že je potrebné reformovať existujúce právne predpisy z roku 1991, ktoré už neodrážajú súčasné výzvy a technologický pokrok. Nová dohoda je tiež v súlade s cieľmi Európskeho zeleného dohovoru a stratégiou EÚ pre chemikálie.

Predstavitelia Európskeho parlamentu a Rady privítali dosiahnutú dohodu ako historický úspech, ktorý prinesie výhody pre životné prostredie, zdravie a hospodárstvo. Dohoda musí byť ešte formálne schválená obidvomi inštitúciami, aby mohla nadobudnúť platnosť.