Začiatočné granty pre vaše neziskové organizácie

Výzva na predkladanie návrhov: Partnerstvá spolupráce v oblasti mládeže predložené európskymi mimovládnymi organizáciami. Európska komisia (EK) zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na podporu prostredníctvom celoživotného vzdelávania, vzdelávacieho, profesionálneho a osobného rozvoja ľudí v oblasti vzdelávania ,  odbornej prípravy ,  mládeže a  športu v Európe a mimo nej, čím prispeje k trvalo udržateľnému rastu, kvalitným pracovným miestam a sociálnym súdržnosti, na podporu inovácií a na posilnenie európskej identity a aktívneho občianstva. Program ako taký je kľúčovým nástrojom na budovanie Európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý podporuje realizáciu európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s jej základnými sektorovými agendami. Okrem toho je kľúčová pri presadzovaní spolupráce v oblasti politiky mládeže v rámci stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a pri rozvíjaní európskeho rozmeru v športe.