Posilnenie postavenia marginalizovaných komunít na trhoch s uhlíkom

Klimatická kríza je jedným z najpálčivejších problémov, ktorým dnes ľudstvo čelí. Jeho nepriaznivé vplyvy pociťujeme celosvetovo, so zvyšujúcimi sa teplotami, stúpajúcou hladinou morí, meniacimi sa zrážkovými vzormi a častejšími extrémnymi prejavmi počasia.  Účinky klimatickej krízy však neúmerne ovplyvňujú marginalizované komunity, ktoré k problému prispeli najmenej. Trhy s uhlíkom sa rýchlo objavujú ako kľúčový mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa globálne napomáhajú opatrenia v oblasti klímy. Tieto trhy stanovujú cenu uhlíka, aby stimulovali znižovanie emisií a smerovali investície do udržateľných riešení. Okrajovým komunitám však často chýba prístup a agentúra v týchto priestoroch. Posilnenie ich postavenia na trhoch s uhlíkom tak môže spôsobiť revolúciu v boji proti zmene klímy tým, že podnieti inkluzívnosť, sociálnu spravodlivosť a väčšie znižovanie emisií. (Hindustan Times)