Dobrovoľné trhy s uhlíkom v Portugalsku a Európskej únii

Vláda zverejnila na verejnú konzultáciu návrh zákona o zriadení dobrovoľného trhu s uhlíkom (ďalej len „VCM“). Dôležitosť tohto návrhu je odôvodnená cieľmi vyhnúť sa „zelenému umývaniu“ pri získavaní uhlíkových kreditov a zvýšiť dôveru investorov a kupujúcich tohto typu produktu. Konzultácia je otvorená do 10. apríla s cieľom získať podnety od občanov, podnikov a iných zainteresovaných strán. Vytvorenie VCM v Portugalsku bolo oznámené koncom roka 2020, keď minister pre životné prostredie a klímu vydal nariadenie 12401/2020 z 21. decembra, ktorého cieľom je vypracovať návrh regulačného rámca pre dobrovoľné trhy s uhlíkom. Paralelne podobný návrh prechádza legislatívnym procesom na úrovni EÚ. Európska komisia predložila najmä návrh nariadenia na zabezpečenie kvality projektov a systémov uhlíkovej kompenzácie v Európskej únii (COM(2022) 672 final / 2022/0394(COD). Cieľom trhov s uhlíkom je oceniť rôzne typy projektov, ktoré premieňajú svoju kapacitu na sekvestráciu skleníkových plynov („GHG“) na obchodovateľné tituly („uhlíkové kredity“). Tieto trhy vo všeobecnosti umožňujú spoločnostiam a iným organizáciám kompenzovať svoje emisie skleníkových plynov a tým využiť svoje interné ciele ESG zmysluplným príspevkom k celkovému cieľu klimatickej neutrality.