Zelená dohoda a zdravie: miestne opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy zachránia životy v mestách a regiónoch EÚ

Európsky výbor regiónov nalieha na urýchlenie implementácie Európskej zelenej dohody v partnerstve s miestnymi a regionálnymi orgánmi s cieľom reagovať na zdravotné hrozby vyplývajúce zo znečistenia životného prostredia a z dôsledkov zmeny klímy. Poslanci na plenárnom zasadnutí 31. januára prijali odporúčania, ktoré vypracoval Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EĽS), prezident Andalúzie.

Európska environmentálna agentúra odhadla, že rôzne formy znečistenia životného prostredia sú v Európskej únii zodpovedné za každé ôsme úmrtie ročne. Popri znečistení ovzdušia a vody a degradácii pôdy predstavujú pre ľudské zdravie významné ohrozenie dlhšie a častejšie suchá, horúčavy a iné extrémne prejavy počasia a šírenie chorôb spojených s meniacou sa klímou.

Európsky výbor regiónov nalieha na riešenie týchto zdravotných hrozieb presadzovaním implementácie európskeho klimatického zákona a balíka Fit for 55 zameraného na zníženie priamych emisií CO2. Opäť vyzýva na úplné a záväzné zosúladenie smernice o kvalite ovzdušia s usmerneniami WHO z roku 2021 do roku 2035 a zdôrazňuje dôležitosť opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu nulového znečistenia , ktorého cieľom je vytvoriť prostredie bez toxických látok, v ktorom bude vzduch, voda a úrovne znečistenia pôdy už nie sú škodlivé pre zdravie a prírodné ekosystémy.