Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Komisia navrhuje zákon o monitorovaní lesov, ktorý zaplní existujúce medzery v informáciách o európskych lesoch a vytvorí komplexnú základňu poznatkov o lesoch, aby umožnil členským štátom, vlastníkom lesov a správcom lesov zlepšiť svoju reakciu na rastúce tlaky na lesy a posilniť odolnosť lesov. .

Lesy súzákladným spojencom v boji proti klimatickým zmenám a strate biodiverzity a sú kľúčové pre prosperujúce vidiecke oblasti a biohospodárstvo. Bohužiaľ, európske lesy trpia mnohými rôznymi tlakmi vrátane klimatických zmien a neudržateľnej ľudskej činnosti.  Lepšie monitorovanie umožní opatrenia na zvýšenie odolnosti lesov vočicezhraničným hrozbám škodcov, sucha a lesných požiarov, ktoré súzhoršené zmenou klímy, umožňujú nové obchodné modely, ako je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo, a podporujú dodržiavanie dohodnutých právnych predpisov EÚ. V konečnom dôsledku to prispeje k posilneniu schopnosti lesovplniť ich viaceré environmentálne a sociálno-ekonomické funkcie vrátane ich úlohy akoprírodné zachytávače uhlíka.