Operačný rámec pre budovanie zdravotných systémov odolných voči zmene klímy a s nízkym obsahom uhlíka

Tento dokument predstavuje Svetovú zdravotnícku organizáciu Operačný rámec pre budovanie zdravotných systémov odolných voči zmene klímy a s nízkym obsahom uhlíkaCieľom rámca je zvýšiť odolnosť zdravotníckych systémov voči zmene klímy s cieľom chrániť a zlepšovať zdravie komunít v nestabilnej a meniacej sa klíme a zároveň optimalizovať využívanie zdrojov a implementovať stratégie na zníženie emisií skleníkových plynov. Jeho cieľom je prispieť k návrhu transformačných zdravotných systémov, ktoré môžu poskytovať bezpečnú a kvalitnú starostlivosť v meniacej sa klíme.  Implementácia desiatich komponentov rámca by pomohla zdravotníckym organizáciám, orgánom a programom lepšie predvídať, predchádzať, pripravovať sa a riadiť zdravotné riziká súvisiace s klímou, a tak znížiť bremeno súvisiacich zdravotných výsledkov citlivých na klímu. Implementácia nízkouhlíkových zdravotných postupov by prispela k zmierneniu zmeny klímy a zároveň by zlepšila výsledky v oblasti zdravia. Dosiahnutie týchto cieľov je dôležitým príspevkom k univerzálnemu zdravotnému pokrytiu (UHC), globálnej zdravotnej bezpečnosti a špecifickým cieľom v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Dokument je užitočným zdrojom pre osoby s rozhodovacou právomocou v zdravotníckych systémoch vrátane agentúr verejného zdravotníctva a iných špecializovaných inštitúcií, ako aj pre osoby s rozhodovacou právomocou v sektoroch určujúcich zdravie.