Povinné požiadavky na podávanie správ o zmene klímy podľa nového európskeho ESRS E1

Spoločnosti v pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o podávanie správ o udržateľnosti podnikov (ďalej len „CSRD“), bude musieť vykazovať informácie o udržateľnosti pomocou európskych štandardov podávania správ o udržateľnosti (ďalej len „ESRS“). Dňa 31. júla 2023 Európska komisia prijala delegovaný akt o prvom súbore sektorovo agnostických štandardov, tj dvoch prierezových štandardoch (všeobecné požiadavky a všeobecné zverejňovanie) a 10 aktuálnych štandardoch (vrátane najmä klimatických zmien, Biodiverzita a ekosystémy, pracovníci v hodnotovom reťazci a spotrebitelia a koncoví užívatelia). Climate Change Standard, označovaný ako „ESRS E1“, vyčnieva zo zvyšku aktuálnych noriem. Zatiaľ čo uplatňovanie iných aktuálnych požiadaviek na zverejnenie podlieha dvojitému hodnoteniu významnosti a spoločnosti sa môžu rozhodnúť vynechať informácie bez poskytnutia vysvetlenia, zmena klímy je jedinou témou ESG, kde aj keď reportujúca spoločnosť určí, že záležitosť nie je podstatná, musí zahrnúť podrobné vysvetlenie opisujúce, ako a prečo dospel k tomuto záveru a vynechal informácie o zmene klímy. (Oľga Gidalevitzová, Marin Denizet)