OZNÁMENIE: Protokol GHG spúšťa výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť technickej pracovnej skupiny

Táto reštrukturalizácia riadenia je súčasťou celkovej aktualizácie stratégie Protokolu o skleníkových plynoch. V máji 2022 protokol o skleníkových plynoch inicioval proces preskúmania stratégie a organizácie vrátane vyžiadania spätnej väzby od rôznych zainteresovaných strán. Táto spätná väzba si vyžaduje formalizovanejší proces riadenia a zvýšenú transparentnosť a rýchlosť tvorby noriem.

V rámci novej štruktúry bude teraz na organizačné riadenie dohliadať riadiaci výbor , ktorý bude poskytovať strategické usmernenia o cieľoch a smerovaní Protokolu o skleníkových plynoch. Tento orgán bude schvaľovať poslanie, víziu, stratégiu a rokovací poriadok Protokolu o skleníkových plynoch, menovať členov do Nezávislej rady pre normy, zabezpečovať dohľad nad Nezávislou radou pre normy a ratifikovať jej rozhodnutia. Sekretariát protokolu GHG bude aj naďalej hostiť Svetový inštitút zdrojov (WRI) a Svetové obchodné centrum pre trvalo udržateľný rozvoj (WBCSD). (ashley.junger@wri.org)