Vzdelávanie o zmene klímy

Vzdelávanie je kľúčové pre podporu opatrení v oblasti klímy. Vzdelávanie v oblasti zmeny klímy pomáha ľuďom pochopiť a riešiť dôsledky klimatickej krízy, pričom im dáva vedomosti, zručnosti, hodnoty a postoje potrebné na to, aby mohli pôsobiť ako činitelia zmeny.  Medzinárodné spoločenstvo uznáva dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy pri riešení klimatických zmien. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Parížska dohoda a súvisiaci program Akcie na posilnenie klímy (ACE) vyzývajú vlády, aby vzdelávali, posilňovali a zapájali všetky zainteresované strany a hlavné skupiny do politík a činností súvisiacich so zmenou klímy.

UNESCO a UNFCCC od mája do decembra 2023 spúšťajú sériu rozhovorov o vzdelávaní v oblasti zmeny klímy pre sociálnu transformáciu.