Štúdia o možnostiach zmiernenia zmeny klímy v poľnohospodárstve stanovením ceny emisií a odmeňovaním uhlíkového poľnohospodárstva

Poľnohospodárstvo zohráva pozitívnu a dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy: plodiny, živé ploty a stromy zachytávajú uhlík z atmosféry a správne obhospodarovaná pôda zabezpečuje ukladanie uhlíka. Poľnohospodárstvo však prispieva viac ako 10 %  celkových emisií skleníkových plynov (GHG) v EÚ, najmä prostredníctvom uvoľňovania metánu a oxidu dusného. EÚ sa zaviazala stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050, čo znamená, že vo všetkých sektoroch je potrebné značné úsilie na zníženie emisií. Patrí sem aj poľnohospodárstvo, ktoré je tiež jedným z odvetví najviac postihnutých zmenou klímy. Ako príspevok k identifikácii možných politických prístupov k znižovaniu emisií v tomto sektore dnes Európska komisia zverejnila novú nezávislú štúdiu na tému „ Stanovenie cien poľnohospodárskych emisií a odmeňovanie opatrení v oblasti klímy v agropotravinárskom hodnotovom reťazci.“