Klíma a trvalo udržateľná energia

Tvárou v tvár klimatickým zmenám vedecká komunita, najmä v šiestej hodnotiacej správe IPPC zverejnenej v roku 2022, pri potvrdení kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú kumulatívne emisie skleníkových plynov a pri kolektívnom dosahovaní uhlíkovej neutrality. Aj keď sa musíme zamerať na drastické zníženie využívania fosílnych palív vo svete, ak máme obmedziť globálne otepľovanie, neexistuje jediná cesta k dosiahnutiu tohto cieľa. Nerozlišujúce znižovanie ponuky všetkých fosílnych palív, bez toho, aby sa najprv vyvinula kapacita pre nízkouhlíkové alternatívy, by zosúladilo ponuku s dopytom, čo by vyvolalo infláciu a prehĺbilo sociálne nerovnosti. Takže všetci – vlády, výrobcovia a spotrebitelia – sa budú musieť kolektívne zmobilizovať, aby zabezpečili vznik celoplanetárneho trh s dekarbonizovanými zdrojmi energie.