Znižovanie uhlíkovej stopy spoločností: aké opatrenia by sa mali prijať?

Prechod na zelenšie hospodárstvo je kolektívnou zodpovednosťou. Každá spoločnosť musí obmedziť svoj vplyv na životné prostredie, aby vytvorila bezpečnejšiu budúcnosť pre budúce generácie. V tomto článku sa pozrieme na hlavné stratégie, ktoré môžu organizácie zaviesť na zníženie svojej uhlíkovej stopy.

Identifikujte hlavné zdroje emisií skleníkových plynov v spoločnosti 

Aby spoločnosť efektívne znížila svoj ekologický dopad, musí najprv vedieť, odkiaľ pochádzajú jej hlavné emisie CO2 . Táto operácia si vyžaduje dokončenie hĺbkového environmentálneho hodnotenia, ktoré posúdi všetky činnosti podniku. Po identifikácii zdrojov môže organizácia vypracovať strategický plán a implementovať opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy .

Analyzujte životný cyklus produktu

Ďalším dôležitým krokom je analýza životného cyklu vašich produktov. Ten môže byť  zodpovedný za nepriame emisie skleníkových plynov spoločnosti . Preto je nevyhnutné posúdiť  vplyvy na životné prostredie súvisiace s výrobou, používaním a likvidáciou tovaru organizácie. Táto štúdia pomáha identifikovať oblasti, v ktorých sú možné zlepšenia, najmä znížením odpadu a optimalizáciou prevádzkových  procesov . (Ny Koloina)