Medzinárodný deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: spoločne za čisté ovzdušie

Tohtoročným heslom kampane je „Spoločne za čisté ovzdušie“. V rámci tohto dňa zdôrazňuje Organizácia Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) úsilie, ktoré je potrebné vynaložiť na dosiahnutie lepšej kvality ovzdušia. Cieľom je zlepšiť životné podmienky pre obyvateľov a minimalizovať negatívne účinky znečistenia ovzdušia na zdravie a životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia si uvedomuje, že Slovensko čelí problémom s kvalitou ovzdušia, preto vyvíja maximálne úsilie na odvrátenie tohto negatívneho javu. Tento rok predložilo nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý po schválení v parlamente nadobudol platnosť 1. júla 2023. Jeho cieľom je zavedenie nových pravidiel pri udržaní a zabezpečovaní kvality ovzdušia; posilnenie právomocí orgánov ochrany ovzdušia, vrátane výkonu kontrol; zavedenie povolenia pre stacionárny zdroj znečistenia; zákaz spaľovania tuhých druhotných palív.