Otázky pre dve odborné organizácie štátnej ochrany prírody o zabezpečení ukladania uhlíka

Odborné organizácie ochrany prírody a krajiny si budú si môcť za 1.500.000 eur refundovať osobné náklady, prevádzkové náklady a investičné náklady, náklady na tovary a služby, priamo súvisiace so zabezpečením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územie, ktoré im vzniknú za svoju polročnú činnosť – v období 1.6.2023 – 31.12.2023. Je to veľmi zaujímavá informácia, ktorá môže byť nádejou aj pre množstvo obhospodarovateľov súkromných lesov, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach. A o tom, že ich je skutočne veľa svedčí rozsah chránených území na Slovensku, kde z dvoch miliónov hektárov lesnej pôdy máme 1,3 milióna zaradených v nejakom chránenom území, kde sa ukladá/zachytáva uhlík. Správami národných parkov poskytnutú informáciu obratom poskytneme všetkým súkromným obhospodarovateľom lesov a verejnosti, aby sa na príklade dobrej praxe odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny poučili, ako získať peniaze na svoju činnosť z verejných zdrojov v súvislosti so zachytávaním a ukladaním uhlíka produkovaným verejnosťou do vlastnej, súkromnej pôdy – zatiaľ však bezplatne, napriek tomu, že v EÚ platí pravidlo „znečisťovateľ platí“ .