Zaujímajú vás štatistiky o klimatických zmenách?

Na webovej stránke Eurostatu je k dispozícii tematická časť, ktorá predstavuje širokú škálu štatistík a údajov o zmene klímy .

Táto časť poskytuje informácie o témach súvisiacich s klimatickými zmenami , ako sú ľudské činnosti, ktoré spôsobujú klimatickú núdzovú situáciu, známe aj ako hnacie sily, emisie skleníkových plynov , rôzne vplyvy zmeny klímy, ako aj aktivity na zmiernenie a adaptačné opatrenia. 

Môžete ľahko pristupovať:

  • kompletná a podrobná databáza , 

  • spravodajské články a iné štatistické publikácie vrátane údajov a analýz súvisiacich s pokrokom EÚ pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) dostupných v správe Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii – Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ – vydanie 2023 , ako aj interaktívne zdroje, ako napríklad Shedding light on energy v interaktívnom vydaní EÚ – 2023 , ktoré ponúka pohľad na zdroje a spotrebu energie v EÚ,

  • Informácie o údajoch vrátane vysvetlenia metodiky nahlasovania emisií skleníkových plynov, ako aj odkazov na ďalšie čítanie.