Európske tematické centrum pre adaptáciu na zmenu klímy a LULUCF (ETC CA).

Portál siete Eionet  Európske tematické centrum pre adaptáciu na zmenu klímy a LULUCF (ETC CA).

je konzorcium 16 európskych organizácií s odbornými znalosťami v tematickej oblasti adaptácie na zmenu klímy a využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF), ktoré spolupracujú s Európskou environmentálnou agentúrou na základe rámcovej dohody o partnerstve na obdobie rokov 2022 – 2026. Vedúcou inštitúciou ETC CA je Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. EÚS pomáha Európskej environmentálnej agentúre (EEA) pri podpore vykonávania a rozvoja právnych predpisov a politiky EÚ monitorovaním a posudzovaním vplyvov zmeny klímy, nebezpečenstiev a adaptácie na zmenu klímy a LULUCF, čím prispieva k harmonizácii, posudzovaniu kvality a zdieľaniu údajov a/alebo informácií, pričom hlavným podporovaným politickým procesom je stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, v rámci Európskej zelenej dohody.

Hlavnými činnosťami ETC CA sú:

  • vytvárať vedomostnú základňu a ukazovatele naprieč sektormi a regiónmi.

  • vypracovať integrované a systémové posúdenia zraniteľnosti spoločnosti a ekosystémov voči zmene klímy a rizík prírodných nebezpečenstiev.

  • vykonávať monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie stratégií, plánov, možností a opatrení na adaptáciu na zmenu klímy.

  • aktualizovať, vyhodnotiť a zlepšiť Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT), čím prispeje k informovanejšiemu rozhodovaniu.