Ako dekarbonizovať Slovensko do roku 2030? (Archív)

Ľudské aktivity sú už dnes zodpovedné za oteplenie klímy o vyše 1°C v porovnaní s predindustriálnou érou. Oteplenie nad úroveň 1,5°C povedie k výrazne negatívnym vplyvom na biodiverzitu, bude dochádzať k častejším extrémom počasia, suchám a klimatickej migrácií.

V rámci boja proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy si Európska únia, ktorá tvorí 8 % celosvetových emisií skleníkových plynov, stanovila záväzný cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Ako krok k jej dosiahnutiu EÚ výrazne zvýšila svoje ambície v oblasti zmeny klímy do roku 2030, keď sa zaviazala znížiť emisie aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 1990. V nasledujúcich desaťročiach musíme výrazne znižovať emisie skleníkových plynov. Slovensko môže byť v dekarbonizácii jedným z lídrov strednej Európy. Po roku 1989 Slovensko dekarbonizovalo rýchlo, ale v posledných rokoch nám dochádza dych. (Ján Mykhalchyk Hradický (ÚHP), Erik Hrušč (BCG)