Environmentálne výhody uhlíkových kreditov

  • Znižovanie emisií uhlíka: Primárnym prínosom uhlíkových kreditov pre životné prostredie je to, že pomáhajú znižovať emisie uhlíka, čo je hlavná príčina zmeny klímy. Vytvorením trhu znižovania emisií uhlíkové kredity poskytujú finančným stimulom pre spoločnosti a jednotlivcov, aby znížili svoju uhlíkovú stopu, investovali do prírody a čistej energie a zaviedli opatrenia na zníženie uhlíka.
  • Ochrana prírody vo veľkom rozsahu: Uhlíkové kredity umožňujú veľké investície do projektov obnovy prírody, čím majú hmatateľný pozitívny vplyv na lesy a mokrade. Riešenia založené na prírode, ako je zalesňovanie, opätovné zalesňovanie a ochrana prírody, patria medzi najlepšie spôsoby, ako získať vysokokvalitné uhlíkové kredity .
  • Podpora udržateľného využívania pôdy: Uhlíkové kredity generované projektmi v oblasti lesného hospodárstva a využívania pôdy podporujú trvalo udržateľné postupy obhospodarovania pôdy , ako je agrolesníctvo a regeneratívne poľnohospodárstvo. Tieto projekty pomáhajú znižovať emisie uhlíka a poskytujú celý rad vedľajších výhod vrátane komunitného vzdelávania, ochrany biodiverzity, kontroly erózie pôdy a zlepšenia kvality vody.
  • Podpora udržateľného rozvoja: Uhlíkové kredity podporujú udržateľný rozvoj financovaním uhlíkového poľnohospodárstva , udržateľného využívania pôdy, komunitných uhlíkových projektov, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. To môže pomôcť riešiť energetickú chudobu a znížiť emisie v regiónoch, ktoré rastú najrýchlejšie.
  • Podpora rozvoja obnoviteľnej energie: Projekty obnoviteľnej energie, ako je veterná a solárna energia, vytvárajú uhlíkové kredity nahrádzaním fosílnych palív a znižovaním emisií uhlíka. Stimulovaním rozvoja obnoviteľnej energie uhlíkové kredity podporujú prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a znižujú našu závislosť od fosílnych palív. (AJ) DGB group