Informačný systém biodiverzity pre Európu

Biodiversity Information System for Europe Vector Logo - (.SVG + .PNG) -  VectorLogoSeek.Com   Ochrana biodiverzity na celosvetovej úrovni, na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni – zložitý, ale komplexný politický rámec. Európske krajiny začali spolupracovať pred viac ako 40 rokmi na ochrane prírody a zachovaní národného dedičstva. Európska únia uznala túto spoluprácu prijatím osobitných právnych predpisov na zabezpečenie ochrany všetkých druhov vtákov a najohrozenejších alebo mimoriadne charakteristických európskych živočíchov, rastlín a biotopov prostredníctvom smerníc o vtákoch a biotopoch.

Od prijatia týchto významných právnych predpisov boli prijaté ďalšie dohody o riadení biodiverzity nad rámec ochrany, v neposlednom rade v rámci Európskej zelenej dohody. Zelená dohoda schválená v roku 2020 je súborom politických iniciatív zameraných na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Podporuje ju najmä stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, smernica o vtákoch a smernica o biotopoch, pripravovaný zákon o obnove prírody, stratégia lesného hospodárstva EÚ, rámcová smernica o morskej stratégii, rámcová smernica o vode a stratégia pre pôdu.

 

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“