Výskumníci z celej Európy spolupracujú na ochrane lesa pred klimatickými zmenami

Klimatické zmeny už teraz ohrozujú lesné ekosystémy a najmä ekosystémové služby, ktoré lesy poskytujú prírode a ľuďom. Mnohé druhy drevín trpia stúpajúcimi teplotami a zvýšeným suchom. Vieme však príliš málo o tom, ako môžeme cieleným obhospodarovaním lesov posilniť odolnosť lesov voči klimatickým zmenám. Celoeurópsky projekt s účasťou WSL má túto vedomostnú medzeru vyplniť. Cieľom projektu FORWARDS je zriadenie observatória ForestWard – nástroja na monitorovanie a hodnotenie vplyvov klimatických zmien na lesy.„ForWARDS po prvýkrát spojí údaje z dlhodobého monitorovania lesov, satelitné údaje a výsledky modelov z celej Európy, aby sme pochopili vplyv klimatických zmien na lesy,“ vysvetľuje výskumník WSL Arthur Gessler. Zozbierané informácie podporujú politikov a lesnícku prax pri prijímaní opatrení a dlhodobom zvyšovaní odolnosti lesov. Observatórium ForestWard je určené na poskytovanie pokynov na opatrenia na európskej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom prispôsobiť riadenie zmene klímy. Hoci Gessler zdôrazňuje, že to nenahrádza naliehavosť CO 2na zníženie emisií. „Bez takejto redukcie nemôžu adaptačné opatrenia zabrániť zabezpečeniu dôležitých funkcií lesa (ako je ochrana pred lavínami) v takom rozsahu, v akom sú dnes. Preto je nevyhnutné, aby sa prechod na nulové čisté emisie uskutočnil včas.“ (Tamara Bauman)