Informačný systém o lesoch pre Európu

Stránka PloneInformačný systém o lesoch pre Európu FISE je vstupným bodom pre výmenu informácií s lesníckou komunitou o lesnom prostredí Európy, jeho stave a vývoji. FISE zhromažďuje údaje, informácie a poznatky získané alebo odvodené prostredníctvom kľúčových politických faktorov súvisiacich s lesmi.

FISE sa pripája k európskym dátovým infraštruktúram a ďalším globálnym a európskym lesníckym portálom, ktoré podporujú podávanie správ o politike v oblasti lesníctva: FAO-FRA (Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – Globálne hodnotenie lesných zdrojov), UNECE (Európska hospodárska komisia OSN), Forest Europe, EUFORGEN (Európsky program pre lesné genetické zdroje), ICP-Forests (Medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy), Global Forest Watch a EFI (Európsky lesnícky inštitút). FISE je do veľkej miery závislý od údajov a informácií pochádzajúcich z členských štátov EÚ a EHP.

Hlavnými dôležitými európskymi prispievateľmi sú členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, ako aj ostatné členské štáty EEA (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko) a spolupracujúce krajiny EEA (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo*).

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“