Zdieľanie úsilia: zníženie emisií EÚ v domácej doprave, budovách, poľnohospodárstve, malom priemysle a odpade

Komisia dnes prijala ročné emisné kvóty pre členské štáty na roky 2023, 2024 a 2025. Tým sa stanovuje maximálna úroveň emisií skleníkových plynov, ktoré môže každý členský štát vyprodukovať za rok v odvetviach, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Európskej únie o spoločnom úsilíLegislatíva umožňuje členským štátom podieľať sa na úsilí o zníženie emisií skleníkových plynov v kľúčových sektoroch: domáca doprava, budovy, poľnohospodárstvo, malý priemysel a odpad. Tieto sektory sú zodpovedné za približne 60 % všetkých emisií skleníkových  plynov v EÚ. Zostávajúce emisie sú pokryté systémom obchodovania s emisiami EÚ a nariadením o využívaní pôdy, zmenách využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF) .