Opatrenia EÚ v oblasti zmeny klímy

Od klimatických cieľov k právnym predpisom EÚ. Rada v júni 2021 prijala európsky právny predpis v oblasti klímy, ktorý je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody. Krajinám EÚ sa v ňom ukladá právna povinnosť dosiahnuť klimatické ciele na rok 2030 aj na rok 2050. Týmto právnym predpisom sa stanovuje rámec pre opatrenia, ktoré má EÚ a jej členské štáty prijať s cieľom postupne znižovať emisie a v konečnom dôsledku dosiahnuť v EÚ do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Rada v júni 2021 prijala aj závery, ktorými schválila novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorú predložila Komisia. V tejto stratégii sa načrtáva dlhodobá vízia, podľa ktorej sa má EÚ do roku 2050 stať spoločnosťou, ktorá bude odolná voči zmene klímy a dokáže sa plne prispôsobiť jej neodvratným vplyvom.

Ďalšou kľúčovou súčasťou úsilia EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality je tzv. balík Fit for 55. Ide o súbor návrhov na revíziu existujúcich právnych predpisov a zavedenie nových iniciatív, ktorý je kľúčovým plánom EÚ na premenu klimatických cieľov na právne predpisy EÚ.

Balík obsahuje pravidlá zamerané na:

  • energetiku
  • dopravu
  • obchodovanie s emisiami a ich znižovanie
  • využívanie pôdy a lesné hospodárstvo

Do júna 2022 sa krajiny EÚ dohodli na pozícii Rady k väčšine návrhov balíka Fit for 55. V súčasnosti sa o týchto návrhoch rokuje s Európskym parlamentom.