Opatrenia EÚ v oblasti zmeny klímy

Klimaticky neutrálna EÚ do roku 2050

Vedúci predstavitelia EÚ, ktorí sa zišli na zasadnutí Európskej rady, sa v decembri 2019 dohodli, že EÚ by mala do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Dosiahnutie klimatickej neutrality znamená, že do roku 2050 budú musieť krajiny EÚ výrazne znížiť svoje emisie skleníkových plynov a nájsť spôsoby, ako kompenzovať zostávajúce a nevyhnutné emisie, aby sa dosiahla nulová bilancia emisií. Európska rada vo svojich záveroch zdôraznila, že prechod ku klimatickej neutralite prináša významné príležitosti pre:

  • hospodársky rast
  • trhy a pracovné miesta
  • technologický vývoj

Lídri EÚ požiadali Komisiu, aby pokračovala v práci na Európskej zelenej dohode. Taktiež uznali, že je potrebné zabezpečiť, aby bola zelená transformácia nákladovo efektívna, ale aj sociálne vyvážená a spravodlivá.