„Tu sme doma – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte“

VÝZVA 1  –  Cieľom je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

V grantovom programe sú vítané projekty, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach:

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

  • VODA
    Napr. projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, zachytávanie a využívanie dažďovej vody, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a významu šetrenia s vodou, môže ísť aj o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, … .
  • ZNIŽOVANIE ODPADOV
    Napr. môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok…), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš)  vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti, …  .
  • ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY
    Napr. môže ísť o podporu cyklodopravy, vrátane súvisiacej drobnej infraštruktúry, realizovanie vzdelávania širokej verejnosti v oblasti znižovania uhlíkovej stopy v oblasti energií, potravín, oblečenia, … .

ROZVOJ KOMUNITY
Napr. môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad,  úpravu verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. zelené strechy, výsadba a revitalizácia zelene vrátane prvkov drobnej parkovej a záhradnej architektúry), rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín (napr. produkčné záhrady a políčka – školské, obecné), vrátane realizácie vzdelávania detí, mládeže a  informačných kampaní pre verejnosť v tejto  oblasti, … .

Vic informácií nájdete v grantovej výzve TU.