Projekt – Rámec a nástroj na hodnotenie rizík a zraniteľnosti CLIMAte

  CLIMAte – Cieľom projektu CLIMAAX je urýchliť návrh a implementáciu plánov riadenia rizík pre adaptáciu na zmenu klímy a reakciu na núdzové situácie v celej Európe. Poskytne značnú finančnú, analytickú a praktickú podporu regiónom a komunitám pri vypracúvaní a zlepšovaní ich posúdení klimatických rizík prostredníctvom viacerých činností vrátane štandardizovaného rámca posudzovania rizík v oblasti klímy, súboru nástrojov s údajmi, modelmi a nástrojmi, ktoré prepájajú globálne archívy otvorených údajov s miestnymi údajmi a postupmi, piatich európskych pilotných projektov a finančnej podpory na vykonanie kontextovo špecifického posúdenia klimatických rizík, online usmernenia k posudzovaniu rizík zmeny klímy a návrh na rozšírenie výsledkov.