Zvyšovanie objemu domáceho spracovania dreva a bilancie hmotnosti oxidu uhličitého vo výrobkoch z dreva: Lesnícko-drevársky sektor významnou mierou prispieva k ochrane ovzdušia

Objem domáceho spracovania dreva sa medziročne zvýšil o 4,1 % a pokračuje pozitívny trend jeho rastu. Bilancia hmotnosti CO2 viazaného vo výrobkoch z dreva v SR sa medziročne zvýšila o 163 tis. ton; lesnícko-drevársky sektor tým významnou mierou prispieva k ochrane ovzdušia, uvádza sa v Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2022, tzv. Zelenej správe. Celkový objem domáceho spracovania surového dreva (dodávky + dovoz – vývoz) v roku 2022 dosiahol 8,388 mil. m3 , čo bolo v porovnaní s minulým rokom o 0,333 mil. m3 viac. Uvedený rast sa prejavil v zlepšení ekonomických ukazovateľov odvetví DSP. Výnosy sa zvýšili o 6,4 %, náklady o 4,9 % a hospodársky výsledok pred zdanením o 37,3 % na 254 mil. €. Naďalej možno konštatovať, že nedošlo k výraznejšiemu rastu konkurencieschopnosti väčšiny podnikov mechanického spracovania dreva. Z dôvodu chýbajúcich spracovateľských kapacít sa veľmi málo spracovávajú najkvalitnejšie sortimenty I. a II. triedy akosti a listnaté výrezy III. triedy akosti, a to napriek ich značnému produkčnému potenciálu v lesoch Slovenskej republiky.  Pretrváva zvýšený dopyt po ihličnatej guľatine a po listnatom vlákninovom dreve.