Koľko druhov stratí Zem v dôsledku zmeny klímy?

Klimatické zmeny môžu byť dôležitou hrozbou pre globálnu biodiverzitu, čo môže viesť k vyhynutiu mnohých druhov. Ale koľko? Boli rôzne pokusy odpovedať na túto otázku, niekedy priniesli nápadne odlišné odhady. Tu tieto odhady preskúmame, posúdime ich nezhody a metodológiu a preskúmame, ako by sme mohli dosiahnuť lepšie odhady. Rozsiahle štúdie odhadli vyhynutie ~ 1 % vzorkovaných druhov až do ~ 70 %, a to aj pri použití rovnakého prístupu (modely distribúcie druhov; SDM). Odhady najhorších prípadov sa však často približujú k úbytku druhov v blízkosti 20 % – 30 % a mnohé rozdiely sa pri použití podobných predpokladov zmenšujú. Vykonávame nový prehľad nedávnych štúdií SDM, ktoré ukazujú ~ 17% stratu druhov na zmenu klímy v najhorších scenároch.  Tento prehľad však ukazuje, že mnohé štúdie SDM sú skreslené vylúčením najzraniteľnejších druhov (tie, ktoré sú známe z niekoľkých lokalít), čo môže viesť k podceňovaniu globálnej straty druhov. Naopak, naše analýzy nedávnych reakcií na zmenu klímy ukazujú, že základný predpoklad štúdií SDM, že klimatické výklenky druhov sa v priebehu času nemenia, môže byť často porušený. (John J. WiensJozef Zelinka)