Emisné faktory životného cyklu proti prúdu (pilotné vydanie)

IEA šíri novú bezplatnú pilotnú databázu vrátane emisných faktorov životného cyklu zodpovedajúcich vnútroštátnym elektrickým sieťam. Pilotná databáza hodnotí a zostavuje spoľahlivé údaje, aby v blízkej budúcnosti na ročnom základe poskytla globálnu harmonizovanú databázu. Databáza je publikovaná vo formáte excel a obsahuje tri hlavné listy so súborom emisných faktorov životného cyklu zodpovedajúcich výrobe elektriny. Faktory sú opísané nižšie:

Celkové upstream emisné faktory (v CO2eq na kWh) (Súčet upstream faktorov)

Zodpovedá celkovej intenzite upstream emisií spojených s národnou výrobou elektriny.  Faktory sa počítajú pomocou celkovej stopy životného cyklu technológií na výrobu elektriny/palív s výnimkou priamych emisií zo spaľovania palív vo výrobnom bode vážených ich príslušnými podielmi na výrobnom mixe.